Menu Zamknij

Przedstawiamy siłę networkingu. Dołącz do Confindustrii Polonia i stań się częścią wielkiej sieci włoskiego biznesu w Polsce.

 

Per aderire a Confindustria Polonia è necessario compilare il modulo di adesione e allegare un estratto/delibera del registro imprese (se l'azienda è registrata in Polonia) ovvero una visura camerale (se l'azienda è registrata in Italia).

DOCUMENTI PER L'ADESIONE

Domanda di Adesione Confindustria Polonia_IT

Deklaracja Członkowska_PL

Statuto di Confindustria Polonia_IT

Statut Confindustria Polonia_PL

Codice Etico di Confindustria Polonia_IT

Kodeks Etyczny_PL

Zgodnie ze Statutem Confindustrii Polonia w skład naszego Stowarzyszenia mogą wchodzić zarówno Członkowie Zwyczajni, jak i Honorowi, o których mowa w dwóch poniższych artykułach statutowych.

 • ART. 3 - KATEGORIE CZŁONKÓW

  • Stowarzyszenie posiada Członków Stałych, Członków Honorowych i Członków Dodatkowych.
  • Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, jak również cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający wymagania określone w Statucie.
  • Członkiem Stałym może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, jeżeli:
  1. prowadzi działalność gospodarczą lub działalność menedżerską na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub jest wspólnikiem lub członkiem organów w spółce prawa handlowego, a działalność ta choćby pośrednio związana jest z interesami przedsiębiorców włoskich w Polsce lub przedsiębiorców polskich we Włoszech i nie jest sprzeczna z celami Stowarzyszenia,
  2. uiści składkę członkowską
  3. zgłosi pisemną deklarację (wniosek o członkostwo) oraz
  4. uzyska od Zarządu decyzję o nadaniu członkostwa - Członka Stałego.
  • Członek Stały może uzyskać dodatkowe prawo posługiwania się szczególnym tytułem „Członka Strategicznego”, jeżeli uiszcza na rzecz Stowarzyszenia składkę przynajmniej dwukrotnie wyższą od określonej przez Zarząd maksymalnej wartości składki.
  • Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, jeżeli wniosła szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w realizację celów Stowarzyszenia. Członkowie Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, a w Zgromadzeniu (walnym zebraniu członków) mogą uczestniczyć jedynie z głosem doradczym.
  • Osoba prawna może zostać członkiem wspierającym w rozumieniu art. 10 ust. 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, jeżeli:
  1. prowadzi działalność choćby pośrednio związaną z interesami przedsiębiorców włoskich w Polsce lub przedsiębiorców polskich we Włoszech, która nie jest sprzeczna z celami Stowarzyszenia,
  2. uiści składkę członkowską
  3. zgłosi pisemną deklarację (wniosek o członkostwo) oraz
  4. uzyska od Zarządu decyzję o nadaniu statusu członka wspierającego.

  Członkowi wspierającemu przysługują określone w niniejszym statucie prawa i obowiązki członka Stowarzyszenia, o którym mowa w pkt 1.

  • Wszyscy członkowie wpisywani są do „Rejestru Członków Stowarzyszenia” prowadzonego przez Stowarzyszenie, który poświadcza oficjalnie i ze wszystkimi skutkami organizacyjnymi ich przynależność do Stowarzyszenia, a także przyznany im status.
  • Członkiem Dodatkowym może zostać osoba spełniająca warunki wymagane dla Członka Stałego, z tym zastrzeżeniem, że Zarząd może podjąć decyzję o nadaniu członkostwa – Członka Dodatkowego osobie, która nie spełnia warunku, o którym mowa w pkt 3) lit. a lub pkt 6 lit. a).
  • Członkowie Dodatkowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, a w Zgromadzeniu (walnym zebraniu członków) mogą uczestniczyć jedynie z głosem doradczym. Członkowie Dodatkowi mają obowiązki określone w Statucie, w tym obowiązek uiszczania składek. Zarząd może określić w tym celu różne kategorie Członków Dodatkowych, w szczególności osoby prawne zrzeszające inne osoby (np. stowarzyszenia, związki pracodawców). Członkowie Dodatkowi nie powinni stanowić więcej niż 20% wszystkich członków Stowarzyszenia.

 • ART. 4 – SPOSÓB NABYWANIA CZŁONKOSTWA i UTRATY CZŁONKOSTWA

  Wniosek o członkostwo (deklaracja) musi zostać zaadresowany do Zarządu i złożony z zastosowaniem wzoru określonego przez Zarząd. Wniosek musi zawierać wyraźną zgodę na stosowanie postanowień Statutu, w tym wszystkich praw i obowiązków z niego wynikających.
  W deklaracji należy podać wszystkie dane wymagane w określonym przez Zarząd wzorze (formularzu deklaracji).
  Decyzję w sprawie nadania, zawieszenia i utraty członkostwa podejmuje Zarząd w formie uchwały. Decyzję w tej sprawie może podjąć również Zgromadzenie.
  Od decyzji Zarządu można złożyć, w terminie 10 dni od otrzymania uchwały, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd. Decyzja wydana po ponownym rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
  Status członka przysługuje od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały o przyznaniu członkostwa lub od dnia wskazanego w uchwale. Członkostwo obowiązuje, o ile członek nie utraci członkostwa zgodnie z art. 8 lub z niego nie zrezygnuje przez złożenie do Zarządu rezygnacji (pisemnej pod rygorem nieważności, listem poleconym, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego).
  W przypadku nabycia członkostwa w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, członek obowiązany jest uiścić pełną składkę roczną, natomiast w przypadku nabycia członkostwa w drugim półroczu członek obowiązany jest do uiszczenia 50% składki rocznej. W przypadku złożenia rezygnacji lub utraty członkostwa z innych przyczyn członek obowiązany jest do uiszczenia pełnej składki rocznej za rok kalendarzowy, w którym nastąpiło to zdarzenie.

UZYSKAJ WIĘCEJ INFORMACJI

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, dotyczących procedur przystąpienia do Confindustrii Polonia, zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza. Skontaktujemy się z Państwem w możliwie najkrótszym czasie.


  pl_PL