Jak zostać Członkiem

Aby dołączyć do Stowarzyszenia Confindustria Polonia należy wypełnić deklarację członkowską załączając aktualny odpis KRS (jeśli firma jest zarejestrowana w Polsce).

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Deklaracja członkowska PL
Statut Stowarzyszenia Confindustria Polonia
Kodeks Etyczny

Na podstawie statutu Stowarzyszenia, nasz Patronat posiada Członków Stałych, Członków Honorowych i Członków Dodatkowych – Grupowych.

ART. 3 – KATEGORIE CZŁONKÓW
Stowarzyszenie posiada Członków Stałych, Członków Honorowych i Członków Dodatkowych.
1) Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, jak również cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniający wymagania określone w Statucie.
2) Członkiem Stałym może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, jeżeli:
a) prowadzi działalność gospodarczą lub działalność menedżerską na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub jest wspólnikiem lub członkiem organów w spółce prawa handlowego, a działalność ta choćby pośrednio związana jest z interesami przedsiębiorców włoskich w Polsce lub przedsiębiorców polskich we Włoszech i nie jest sprzeczna z celami Stowarzyszenia,
b) uiści składkę członkowską,
c) zgłosi pisemną deklarację (wniosek o członkostwo) oraz
d) uzyska od Zarządu decyzję o nadaniu członkostwa – Członka Stałego.
3) Członek Stały może uzyskać dodatkowe prawo posługiwania się szczególnym tytułem „Członka Strategicznego”, jeżeli uiszcza na rzecz Stowarzyszenia składkę przynajmniej dwukrotnie wyższą od określonej przez Zarząd stawki podstawowej.
4)Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, jeżeli wniosła szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w realizację celów Stowarzyszenia. Członkowie Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, a w Zgromadzeniu (walnym zebraniu członków) mogą uczestniczyć jedynie z głosem doradczym.
5) Osoba prawna może zostać członkiem wspierającym w rozumieniu art. 10 ust. 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, jeżeli:
a) prowadzi działalność choćby pośrednio związaną z interesami przedsiębiorców włoskich w Polsce lub przedsiębiorców polskich we Włoszech, która nie jest sprzeczna z celami Stowarzyszenia,
b) uiści składkę członkowską,
c) zgłosi pisemną deklarację (wniosek o członkostwo) oraz
d) uzyska od Zarządu decyzję o nadaniu statusu członka wspierającego.
Członkowi wspierającemu przysługują określone w niniejszym statucie prawa i obowiązki członka Stowarzyszenia, o którym mowa w pkt 1.
6) Wszyscy członkowie wpisywani są do „Rejestru Członków Stowarzyszenia” prowadzonego przez Stowarzyszenie, który poświadcza oficjalnie i ze wszystkimi skutkami organizacyjnymi ich przynależność do Stowarzyszenia, a także przyznany im status.
7) Członkiem Dodatkowym może zostać osoba spełniająca warunki wymagane dla Członka Stałego, z tym zastrzeżeniem, że Zarząd może podjąć decyzję o nadaniu członkostwa – Członka Dodatkowego osobie, która nie spełnia warunku, o którym mowa w pkt 3) lit. a lub pkt 6 lit. a).
8) Członkowie Dodatkowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, a w Zgromadzeniu (walnym zebraniu członków) mogą uczestniczyć jedynie z głosem doradczym. Członkowie Dodatkowi mają obowiązki określone w Statucie, w tym obowiązek uiszczania składek. Zarząd może określić w tym celu różne kategorie Członków Dodatkowych, w szczególności osoby prawne zrzeszające inne osoby (np. stowarzyszenia, związki pracodawców). Członkowie Dodatkowi nie powinni stanowić więcej niż 20% wszystkich członków Stowarzyszenia.

ART. 4 – SPOSÓB NABYWANIA CZŁONKOSTWA i UTRATY CZŁONKOSTWA
1) Wniosek o członkostwo (deklaracja) musi zostać zaadresowany do Zarządu i złożony z zastosowaniem wzoru określonego przez Zarząd. Wniosek musi zawierać wyraźną zgodę na stosowanie postanowień Statutu, w tym wszystkich praw i obowiązków z niego wynikających.
2) W deklaracji należy podać wszystkie dane wymagane w określonym przez Zarząd wzorze (formularzu deklaracji).
3) Decyzję w sprawie nadania, zawieszenia i utraty członkostwa podejmuje Zarząd w formie uchwały. Decyzję w tej sprawie może podjąć również Zgromadzenie.
4) Od decyzji Zarządu można złożyć, w terminie 10 dni od otrzymania uchwały, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd. Decyzja wydana po ponownym rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
5) Status członka przysługuje od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały o przyznaniu członkostwa lub od dnia wskazanego w uchwale).
Członkostwo obowiązuje, o ile członek nie utraci członkostwa zgodnie z art. 8 lub z niego nie zrezygnuje przez złożenie do Zarządu rezygnacji (pisemnej pod rygorem nieważności, listem poleconym, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
6) W przypadku nabycia członkostwa w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, członek obowiązany jest uiścić pełną składkę roczną, natomiast w przypadku nabycia członkostwa w drugim półroczu członek obowiązany jest do uiszczenia 50% składki rocznej. W przypadku złożenia rezygnacji lub utraty członkostwa z innych przyczyn członek obowiązany jest do uiszczenia pełnej składki rocznej za rok kalendarzowy, w którym nastąpiło to zdarzenie.  Adres: ul. Wawrzyniaka 6,
  Wrocław 53-022 - Polska
  Telefon: +48 717 215 111
  Email: segreteria@confindustria.pl

  Adres: ul. Mickiewicza 29A piętro10/15,
  Katowice 40-085 - Polska
  Telefon: +48 322 058 968
  Email: katowice@confindustria.pl

  2021 © Confindustria Polonia - Prywatność | Cookies